Koncepcja pracy przedszkola

Misja naszego przedszkola

Misja przedszkola:

Misją placówki w porozumieniu z rodzicami będzie tworzenie optymalnych warunków do zdrowego i wszechstronnego rozwoju każdego dziecka z uwzględnieniem jego osobowości, indywidualnych potrzeb, możliwości i predyspozycji. Dołożymy wszelkich starań aby wychować człowieka wrażliwego, twórczego, świadomego
i zmotywowanego do działania. Będziemy dążyć aby zdrowie rozumiane było nie tylko jako  odporność fizyczna ale również jako stan równowagi fizjologicznej i psychicznej między człowiekiem a środowiskiem lokalnym.

Misja przedszkola będzie realizowana poprzez:

 • aktywną i twórczą współpracę z rodzicami i wspieranie rodziny w ukierunkowaniu rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem,
 • organizację zajęć w celu wszechstronnego rozwoju dzieci ich zainteresowań
  i talentów,
 • kierowanie się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi wartościami uniwersalnymi, takimi jak; prawda, dobro, piękno, przyjaźń,
 • wspomaganie rozwoju zawodowego poprzez systematycznie doskonalenie się kadry pedagogicznej,
 • stosowanie nowatorskich metod nauczania- wykorzystywanie w pracy metod
  i programów pracy zapewniających wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.
 • monitorowanie pracy przedszkola,
 • sprawne zarządzanie placówką oświatową, doposażanie sal w nowoczesne pomoce dydaktyczne, zabawki.

Wizja Przedszkola nr 371

Wizja przedszkola:

Przedszkole jest placówką promującą zdrowie, bezpieczną i przyjazną dla dzieci oraz ich rodziców. Wychowuje dziecko na człowieka dbającego o zdrowie, twórczego, nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości. Przedszkole promuje ideę wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym, kultywuje tradycję oraz wspiera rozwój osobisty i zawodowy nauczycieli.

Działanie przedszkola opiera się na następujących filarach:

 • Placówka zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa troszcząc się o zdrowie psychofizyczne. Dzieci mają możliwość samorealizacji
  i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym ich świecie. Mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka, wytwarzają nawyki prozdrowotne. Wnętrza przedszkola są estetyczne i funkcjonalne.
 • Profesjonalna, kompetentna, zaangażowana i systematycznie podnosząca kwalifikacje kadra pedagogiczna dbając o wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej wykorzystuje twórcze i nowatorskie metody pracy tworząc życzliwą atmosferę współdziałania .Nauczyciele w pracy z dziećmi nie chronią ich przed doświadczeniem niepowodzenia lecz chwalą, motywują i nagradzają. Okazują szacunek
  i cierpliwość dla działań dzieci, zachęcają do ponawiania prób. Wspólnie z dziećmi ustalają zasady współżycia w grupie.
 • Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, natomiast nauczyciele zapewniają każdemu dziecku podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. Nauczyciele w przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera
  w przedszkolu, życzliwi nauczyciele i personel pomocniczy współpracują dla dobra wychowanków.
 • Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby
  i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są sojusznikami, a podejmowane działania są skoordynowane.
 • Absolwenci przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków szkolnych. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Zgodnie z polityką prywatności możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w przeglądarce.