Plan pracy przedszkola

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U.2023.900, 1672 i 1718 z dnia 12.05.2023)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.2020.1551 ze zm. t.j.Dz.U.2021.1618)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U.2017.356 ze zm. t.j. Dz.U.2021.1533, Dz.U.2022.609 i 1717, Dz.U.2023.312 i 1759)
 • Statut Przedszkola

Plan pracy został opracowany na podstawie:

 • Treści programowych wychowania przedszkolnego
 • Treści zawartych w przyjętej koncepcji pracy przedszkola
 • Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024
 • Obserwacji potrzeb i zainteresowań dzieci.
 • Oczekiwań rodziców.
 • Treści zawartych w przyjętej koncepcji pracy przedszkola.
 • Treści zawartych w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego.

1. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.

Lp. Rodzaj zadania Termin realizacji Osoby odpowiedzialne
1 Prowadzenie zajęć i zabaw, zapoznanie z własną miejscowością, miejscami charakterystycznymi, lokalnymi instytucjami – organizowanie spacerów i wycieczek. Cały rok Nauczycielki w grupach
2 Realizacja tematów kompleksowych na temat Polski (przedstawienie różnorodności geograficznej, zapoznanie z granicami kraju, najważniejszymi rzekami, umiejscowieniem stolicy) Wg harmonogramu Nauczycielki w grupach
3 Realizacja tematów kompleksowych na temat położenia Polski w Europie (przedstawienie krajów sąsiadujących, omówienie przynależności do Unii Europejskiej) Wg harmonogramu Nauczycielki w grupach
4 Prowadzenie zajęć i zabaw umożliwiających:

 • poznanie historii powstania państwa polskiego
 • poznanie legend o niektórych miastach polskich
 • poznanie sławnych Polaków
 • rozumienie znaczenia barw narodowych i godła państwowego
 • naukę oraz słuchanie tradycyjnych pieśni ludowych, patriotycznych, regionalnych
Wg harmonogramu Nauczycielki w grupach
5 Poznawanie polskich tradycji ludowych związanych z obchodzeniem świąt: Wielkanocnych, Bożego Narodzenia. Zgodnie z kalendarzem Nauczycielki w grupach
6 Działania na rzecz poznawania polskiej kultury i dziedzictwa kulturowego Europy – prezentacja polskiej i europejskiej literatury dzieciom Cały rok Nauczycielki w grupach

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.

Lp. Rodzaj zadania Termin realizacji Osoby odpowiedzialne
1 Organizowanie zajęć i zabaw związanych z tematyką dotyczącą przestrzegania norm i zachowań regulujących współżycie społeczne i gwarantujących dzieciom dobre samopoczucie w przedszkolu. Cały rok Nauczycielki w grupach
2 Aranżowanie sytuacji wychowawczych wprowadzających dziecko w świat wartości społecznych, dostarczanie wzorów właściwego zachowania się poprzez ukazywanie przykładów z literatury, filmu (łagodzenie konfliktów, naprawianie błędów, stwarzanie miłej atmosfery) Cały rok Nauczycielki w grupach
3 Organizowanie zajęć edukacyjnych dotyczących tolerancji i szacunku dla osób niepełnosprawnych, starszych, odmiennych rasowo i kulturowo oraz zwierząt. Cały rok Nauczycielki w grupach
4 Opracowanie wspólnie z dziećmi oddziałowych kodeksów grzecznego przedszkolaka uwzględniając m.in. prawa dziecka i poszanowanie odmienności innych ludzi. IX/X Nauczycielki w grupach
5 Tworzenie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych. Cały rok Nauczycielki w grupach
6 Ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami. Poznanie i tworzenie różnych strategii na opanowanie złości i agresji z wykorzystaniem odpowiedniej literatury.

Tworzenie tablic motywacyjnych- samoocena dzieci, przywieszanie odpowiednich znaczków

Cały rok Nauczycielki w grupach
7 Wyszukiwanie i udostępnianie rodzicom artykułów o tematyce wychowawczej. Proponowanie szkoleń, warsztatów we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

Organizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistami: psychologiem, logopedą, pedagogiem specjalnym.

Cały rok Nauczycielki w grupach, specjaliści
8 Przeprowadzenie zebrania z rodzicami, otwierającego nowy rok szkolny. Zapoznanie m.in. z programami wychowania przedszkolnego przyjętymi w przedszkolu. Określenie obszarów współpracy przedszkola z rodzicami. Zapoznanie z założeniami rocznego planu pracy przedszkola i potrzebami w zakresie współpracy. IX Nauczycielki w grupach
9 Analiza bieżących problemów wychowawczych pojawiających się w poszczególnych grupach, przekazywanie informacji podczas spotkań z rodzicami, na posiedzeniach rady pedagogicznej, w celu ustalenia działań i profilaktyki.

Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu zgłaszanych przez nich problemów wychowawczych i edukacyjnych.

Cały rok Nauczycielki w grupach
10 Organizacja konsultacji dla rodziców w formie godziny dostępności, zgodnie z Rozporządzeniem (1godz/tyg.) Cały rok wg harmonogramu Nauczycielki w grupach
11 Włączenie rodziców w praktyczną realizację działań przedszkola. Cały rok Nauczycielki w grupach, Dyrektor
12 Prowadzenie obserwacji pedagogicznych:

 • obserwacje wstępne, ustalenie wniosków do pracy z dziećmi
 • obserwacje końcowe
IX/X

IV/V

Nauczycielki w grupach, psycholog
13 Ustalenie listy dzieci, które powinny zostać objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną, opracowanie indywidualnych planów wspomagania rozwoju.

Dokonanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

X/XI Nauczycielki w grupach, specjaliści
14 Realizacja indywidualnych planów wspomagania rozwoju i ich dokumentacja. Cały rok Nauczycielki w grupach
15 Indywidualizacja oddziaływań podczas zajęć dydaktycznych i sytuacji edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb i możliwości dzieci. Cały rok Nauczycielki w grupach

3. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym.

Lp. Rodzaj zadania Termin realizacji Osoby odpowiedzialne
1 Udział nauczycieli w dedykowanych szkoleniach dotyczących pracy z dziećmi z zagranicy. Cały rok Nauczycielki w grupach
2 Udzielenie wsparcia dzieciom z zagranicy i ich rodzinom według zaobserwowanych potrzeb, zarówno podczas bieżącej pracy wychowawczo-dydaktycznej, jak i ułatwienie kontaktów ze specjalistami. Cały rok Nauczycielki w grupach
3 Umożliwienie dzieciom z zagranicy pokonywanie barier i trudności językowych poprzez udział w zajęciach z logopedą i psychologiem. Cały rok. Nauczycielki w grupach, specjaliści

4. Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż.

Lp. Rodzaj zadania Termin realizacji Osoby odpowiedzialne
1 Poznanie zawodów rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola – w formie prezentacji, nagrania, opowiadania. Cały rok Nauczycielki w grupach
2 Poznawanie różnych zawodów w toku realizacji tematów z podstawy programowej np.: kucharz, listonosz, krawiec, fryzjer, bibliotekarz, pisarz, nauczyciel itp. Cały rok Nauczycielki w grupach
3 Poznanie instytucji użyteczności publicznej oraz osób w nich pracujących, poprzez realizację tematów kompleksowych i/lub wycieczki do tych instytucji, np.:

 • poczta
 • ośrodek zdrowia
 • sklep
 • Biblioteka Publiczna
Cały rok Nauczycielki w grupach

5. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

Lp. Rodzaj zadania Termin realizacji Osoby odpowiedzialne
1 Nawiązanie kontaktu z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Cały rok Nauczycielki w grupach
2 Nawiązanie współpracy z psychologiem i pedagogiem specjalnym na terenie Przedszkola.

 • obserwacje bieżące dzieci
 • prowadzenie warsztatów dla rodziców na terenie placówki
 • współdziałanie z psychologiem i rodzicami w celu wspierania rozwoju
  i bezpieczeństwa psychicznego dzieci
Cały rok Nauczycielki w grupach
3 Wczesne wspomaganie rozwoju – konsultacje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 20 w miarę potrzeb Katarzyna Załuga

6. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.

Lp. Rodzaj zadania Termin realizacji Osoby odpowiedzialne
1 Organizowanie codziennych porannych zabaw ruchowych. Cały rok Nauczycielki w grupach
2 Wdrażanie do udziału w codziennych ćwiczeniach/zabawach gimnastycznych na świeżym powietrzu, jako część aktywności na placu zabaw. Cały rok Nauczycielki w grupach
3 Zwiększenie ilości zabaw ruchowych w ciągu dnia – umieszczanie zapisów w planach miesięcznych. Cały rok Nauczycielki w grupach
4 Organizacja porannych zabaw gimnastycznych oraz 2 razy w tygodniu ćwiczeń gimnastycznych w ramach zajęć dydaktycznych. Cały rok Nauczycielki w najstarszej grupie
5 Udział w zajęciach “W związku z naturą” organizowanych na świeżym powietrzu:
– grupy 3- i 4-letnie – zajęcia w ogrodzie
– grupa 5-letnia – zajęcia w lesie
Wg harmonogramu Nauczycielki w grupach, Dyrektor

7. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.

Lp. Rodzaj zadania Termin realizacji Osoby odpowiedzialne
1 Utrwalanie podstawowej wiedzy na temat posługiwania się pojęciami. środkami, narzędziami i metodami TI, np. stosowanie komputera wraz z jego wyposażeniem stosownie do swoich możliwości. Cały rok Nauczycielki w grupach
2 Wykorzystanie technologii informacyjnych jako składnika własnego warsztatu pracy, np. jako pomocy dydaktycznych w nauczaniu swojej dziedziny, diagnozowania i spełniania potrzeb placówki, dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami. Cały rok Nauczycielki w grupach
3 Poznanie aspektów prawnych, etycznych i społecznych w dostępie do TI i w korzystaniu a tej technologii.

 • korzystanie z nowych technologii w sposób celowy, refleksyjny i bezpieczny w celu zwiększenia efektywności nauczania;
 • wyszukiwanie, selekcjonowanie, ocenianie i przetwarzanie informacji z różnych źródeł;
Cały rok Nauczycielki w grupach
4 Rozwijanie wiedzy na temat wykorzystania technologii informacyjnych w dziedzinie nauczanej przez nauczyciela.

 • korzystanie z programów, gier edukacyjnych, multimediów dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci;
Cały rok Nauczycielki w grupach
5 Udział w kampanii „Bezpieczni w sieci” (https://bezpieczniwsieci.edu.pl/)
(lub podobnej) np. Bądź z innej bajki” (https://www.gov.pl/web/badz-z-innej-bajki)Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu – 6 lutego 2024
Wg harmonogramu Nauczycielki w grupach

Przyjęto Uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 31 sierpnia 2023 r.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Zgodnie z polityką prywatności możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w przeglądarce.